european project logos

Фирма „НЕТ ФОРЕСТ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0235-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в НЕТ ФОРЕСТ ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: създаване на нов стопански обект (основен предмет на проекта), повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. Общата стойност на проекта е 299 900,00 лв., от които 178 440,50 лв. европейско и 31 489,50 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 22.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.

Дата 03.08.2021г.


Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Клъстер - Сървърна система (1 бр.)”.

Документацията може да изтеглите от тук .