+359 887 805 505

eurocoders.com

+359 887 805 505 Запитване

Условия за ползване

Условия за ползванеТези условия за ползване се отнасят за всички онлайн услуги, предоставяни от Eurocoders, както е посочено по-долу:

1. Плащания

Eurocoders започва работа по проект при получаване на плащане. Освен ако не е посочено друго в писмена форма, на клиента се начислява остатъчното салдо след приключване на проекта. Уебсайтовете се пускат онлайн след приключване на проекта, когато всички плащания са изчистени. Ако е приложимо, таксите за хостинг и регистрация на имена на домейни трябва да се заплащат всеки месец.

2. Допълнителни услуги

Допълнителните услуги се заплащат допълнително, срещу заплащане за услуга или на час. Ако клиентите изискват допълнителни услуги, съответната такса се добавя към тяхната фактура.

3. Забавяния

Могат да възникнат забавяния по приключване на проекта, когато:

  • Има забавяне в плащанията;
  • Клиентът поиска допълнителни промени в дизайна, структурата или съдържанието на проекта;
  • Клиентът закупи допълнителна услуга, свързана с проекта;
  • Има забавяне в получаването на материали от клиента;
  • Прогнозните срокове са приблизителни и подлежат на промяна по всяко време по преценка на Eurocoders. По всяко време и в пълна дискретност Eurocoders могат да решат да забавят проекта.

4. Поверителност

Поверителна информация означава всяка информация, разкрита от една от страните на другата страна, под каквато и да е форма, включително без ограничение документи, бизнес планове, изходен код, софтуер, техническа/финансова/маркетингова/клиентска/бизнес информация, спецификации, анализ, дизайн, чертежи, данни, компютърни програми, всякаква информация, свързана с персонала или филиалите на дадената страна и включва информация, разкрита от трети страни по указание на разкриваща страна и отбелязана като поверителна в рамките на 15 дни от такова разкриване. Поверителната информация обаче изключва всякаква информация, която (i) е/е била публично известна или е публично достояние; (ii) е получена от получаващата страна от трета страна, без нарушение на настоящото споразумение; (iii) вече е в притежание на приемащата страна, без ограничения за поверителност, по време на разкриването от страна на разкриващата страна; (iv) е разрешена писмено за разкриване от разкриващата страна; (v) самостоятелно разработена от приемащата страна без използване на поверителна информация; (vi) се изисква да бъде оповестена от получаващата страна съгласно всяка поръчка или изискване от съда, административна или правителствена агенция, при условие че получаващата страна предоставя на оповестяващата страна незабавно писмено известие за такава заповед или изискване и възможност да оспори или търсят подходяща защитна заповед. Приемащата страна се съгласява да не използва поверителна информация за каквато и да е цел, освен за извършване на дейност с оповестяващата страна или по друг начин, писмено договорена.

5. Гаранции

Освен ако изрично не е посочено в настоящото споразумение, страните се отказват от всякакви гаранции от всякакъв вид, подразбиращи се, законови или във всяка комуникация между тях, включително без ограничение, косвени гаранции за продаваемост, ненарушение, право на собственост и годност за определена цел.

6. Ограничаване на отговорността

Общата отговорност на страните по настоящото споразумение (независимо дали в договор, непозволено увреждане (включително небрежност)) не надвишава платените от него такси. Страните се отказват от всякакви непреки, специални, последващи или произтичащи щети или загуба на приходи или бизнес печалби, независимо от начина на причиняването им, дори ако бъдат предупредени за възможността за такива щети. Гореспоменатите ограничения на отговорността ще се прилагат независимо от неизпълнението на основната цел на всяко ограничено средство за защита.

7. При форсмажорни условия

Нито една от страните не носи отговорност пред другата за неизпълнение на каквото и да е задължение по някое споразумение, което се дължи на събитие извън контрола на тази страна, включително, но не само, Божия акт, тероризъм, война, политически бунт, граждански вълнения, акт на гражданска или военна власт, въстание, земетресение, наводнение или всякакви други природни или човешки обстоятелства извън нашия контрол, което води до прекратяване на сключеното споразумение или договор, нито пък което би могло да бъде предвидено. Всяка страна, засегната от това събитие, незабавно уведомява другата страна за нея и използва всички разумни усилия, за да се съобрази с условията на всяко споразумение, съдържащо се тук.

8. Цялостно споразумение

Настоящото споразумение представлява пълното споразумение между страните. То не може да бъде разширявано, изменяно, прекратявано или замествано освен чрез писмено споразумение между страните.